Download algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Dit zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van Lily Lab, exclusief distributeur voor de merken WubbaNub en Mary Meyer, gevestigd te Rotterdam, KvK nummer: 60483067 BTW nummer: NL107463817B01
 

 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen overeenkomsten en bestellingen, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Vermeldingen van prijzen, kleuren en materialen in offertes of overeenkomsten geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, te allen tijde onder voorbehoud.
 2. Totstandkoming overeenkomst Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door Lily Lab aan de koper, naar aanleiding van een door de koper gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt binnen 24 uur na de bestelling in de vorm van een aan de koper gezonden e-mail. Slechts de inhoud van deze orderbevestiging bindt partijen. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper. Minimale bestelgrootte is € 100,- ex btw, ex verzendkosten.
 3. Betaling De op deze pagina's genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW en in EURO's, exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Bij een eerste bestelling geschiedt levering na ontvangst van de betaling op onze bankrekening. Bij vervolgleveringen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van factuur. Lily Lab behoudt zich het recht voor verdere leveringen te staken in geval van een betalingsachterstand.
 4. Prijzen Wij hebben het recht enige wijziging in één of meer van de kostprijsbepalende factoren zoals vervoerskosten, de prijzen van grondstoffen of materialen, valutakoersverhoudingen, invoerrechten of omzetbelasting, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie en die zich na de datum van onze aanbieding, respectievelijk na tot stand komen van de overeenkomst maar voor levering voordoen, aan de wederpartij door te berekenen.
 5. Levertijd De bestelde artikelen worden binnen 7 werkdagen na verzending van de orderbevestiging geleverd. In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet (meer) leverbaar is (of de levering onaanvaardbaar lang op zich zal laten wachten), zal dat worden vermeld. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door Lily Lab opgegeven levertijden niet tebeschouwen als fatale termijnen. Lily Lab is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de wederpartij wegens overtreding van een fatale levertijd.
 6. Verzending De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan Lily Lab, waarbij indien mogelijk rekening gehouden wordt met een door de koper opgegeven voorkeur. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen Lily Lab verlaten. Aan koper zal een bedrag van 5,00 EURO bijdrage in de verzendkosten worden berekend binnen Nederland, 10,00 EURO verzending naar Belgie. Bij orders boven 350 EURO wordt aan koper franco geleverd binnen Nederland. Bij verzending naar Belgie hanteren we 450 EURO als franco bedrag. Verzending naar andere landen is mogelijk maar de kosten daarvan worden per bestelling opgevraagd en doorberekend naar de klant. Minimum bestelbedrag is 100 euro ex btw ex porto!
 7. Retouren Lily Lab behoudt zich het recht voor om retouren te weigeren, of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door schuld anders dan die van Lily Lab of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten van het risico tijdens retourzending zijn voor rekening van de koper/ontvanger. Lily Lab zal, nadat de producten zijn geretourneerd, het door de koper/ontvanger daarvoor 1/3 geheel of gedeeltelijk betaalde bedrag binnen 4 weken aan de koper retourneren. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Lily Lab schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de koper/ontvanger of anderszins voor risico van de koper/ontvanger komt, zal Lily Lab de koper/ontvanger hiervan in kennis stellen waarna Lily Lab het voor het product betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade binnen 4 weken aan de koper/ontvanger zal retourneren.
 8. Garantie Op de door Lily Lab geleverde producten bestaat een garantietermijn van 6 maanden, tenzij anders aangegeven. De garantieperiode gaat in op de datum van ontvangst voor de betreffende producten. Indien een koper/ontvanger binnen de garantieperiode onder gelijktijdige terugzending van een product aan Lily Lab schriftelijk aan Lily Lab te kennen geeft een beroep te doen op de garantie, zal Lily Lab, indien naar haar oordeel terecht een beroep is gedaan op de garantie, ervoor zorg dragen dat binnen 15 dagen een nieuw product bij de consument wordt afgeleverd, in welk geval Lily Lab zowel de kosten van de terugzending als de kosten van de aflevering van het nieuwe product zal dragen. 1. Lily Lab garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 3 (drie) maanden na datum levering. 2. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. De verkoper kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. 3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: demontage, moedwillige beschadiging, laten vallen, blootstellen aan regen, sneeuw etc
 9. Gebreken; klachttermijnen 1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: - of de juiste zaken zijn geleverd; - of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overstemmen met het overeengekomene; - of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 8 (acht) dagen na aflevering schriftelijk aan Lily Lab te melden. 3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 8 (acht) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na aflevering schriftelijk te melden aan Lily Lab. 4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Lily Lab worden geretourneerd.
 10. Geschillen Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij uitsluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Lily Lab en de koper mochten ontstaan.
 11. Aansprakelijkheid Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van Lily Lab beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich met betrekking tot de niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verzekerd, dan wel indien Lily Lab geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten, tot een bedrag waarvoor opdrachtnemer met een soortgelijk bedrijf/praktijk als onderhavige opdrachtnemer zich pleegt te verzekeren. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Lily Lab, is deze nimmer aansprakelijk. Lily Lab heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade ongedaan te maken. Koper/ontvanger vrijwaart Lily Lab tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Lil Lab is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 12. Overmacht 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Lily Lab zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Lily Lab afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. 2. Lily Lab heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Lily Lab haar verbintenis had moeten nakomen. 3. Tijdens overmacht worden de leveringen andere verplichtingen van Lily Lab opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Lily Lab niet mogelijk is langer duurt dan 30 (dertig) dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 4. Indien Lily Lab bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 13. Reclame-uitingen Alle uitingen naar media dienen vooraf ter goedkeuring worden overlegd aan Lily Lab.
 14. Correspondentie Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden kan plaats vinden met: Lily Lab Telefoon: +31 (0)641361634 E-mail: info@lilylab.nl KvK: 60483067 IBAN:NL63RABO 0322629942